(3α,4Beta,9R)-Cinchonan-6',9-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H22N2O2
IUPAC Name 4-[(r)-hydroxy-[(1r,2r,4r,5s)-5-vinylquinuclidin-2-yl]methyl]quinolin-6-ol
Molecular Mass 310.390 g·mol−1
Heat of Formation -122.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.00 ± 1.08 D
Volume 380.33 Å 3
Surface Area 319.79 Å 2
HOMO Energy -8.97 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.85 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-[(r)-[(4r,5s,7r)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-hydroxy-methyl]quinolin-6-ol
  • 4-[(r)-[(4r,5s,7r)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-hydroxymethyl]quinolin-6-ol
  • 4-[(r)-hydroxy-[(2r,4r,5s)-5-vinyl-2-quinuclidinyl]methyl]-6-quinolinol
  • 4-[(r)-hydroxy-[(2r,4r,5s)-5-vinylquinuclidin-2-yl]methyl]quinolin-6-ol
InChIKey VJFMSYZSFUWQPZ-YTFOQLDISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N