(12α,14Beta)-14-[(2S,3S)-3-(2-Acetoxyethyl)-2-Hydroxy-4-Oxopentyl]-8-Methyl-13-Methylenepodocarpan-12-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O6
IUPAC Name [(3s,4s)-5-[(1s,3s,4ar,4bs,8as,10ar)-3-acetyloxy-4b,8,8,10a-tetramethyl-2-methylene-1,3,4,4a,5,6,7,8a,9,10-decahydrophenanthren-1-yl]-3-acetyl-4-hydroxy-pentyl] acetate
Molecular Mass 504.699 g·mol−1
Heat of Formation 523.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.02 ± 1.08 D
Volume 633.88 Å 3
Surface Area 474.39 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey VLBFZFAVJXGAFU-RFPDRPGHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O