(−)-(α)-Kainic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H15NO4
IUPAC Name (2s,3s,4s)-3-(carboxymethyl)-4-isopropenyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molecular Mass 213.230 g·mol−1
Heat of Formation -747.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.10 ± 1.08 D
Volume 259.18 Å 3
Surface Area 232.59 Å 2
HOMO Energy -9.67 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2s,3s,4s)-3-(carboxymethyl)-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
 • (2s,3s,4s)-3-(carboxymethyl)-4-isopropenyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid
 • (2s,3s,4s)-3-(carboxymethyl)-4-isopropenyl-proline
 • (2s,3s,4s)-3-(carboxymethyl)-4-isopropenyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid
 • (2s,3s,4s)-3-(carboxymethyl)-4-prop-1-en-2-yl-pyrrolidine-2-carboxylic acid
 • (2s,3s,4s)-3-(carboxymethyl)-4-prop-1-en-2-ylpyrrolidine-2-carboxylic acid
 • 2-carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidine
 • 2-carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic acid
 • 2-carboxy-4-isopropenyl-3-pyrrolidineacetic acid
 • 3-pyrrolidineacetic acid, 2-carboxy-4-(1-methylethenyl)-, (2s-(2-alpha,3-beta,4-beta))- (9ci)
 • 3-pyrrolidineacetic acid, 2-carboxy-4-(1-methylethenyl)-, (2s-(2alpha,3beta,4beta))-
 • 3-pyrrolidineacetic acid, 2-carboxy-4-isopropenyl-
 • alpha- kainic acid
 • biomol-nt_000217
 • bpbio1_001306
 • digenic acid
 • digenin
 • helminal
 • kainate
 • kainic acid
 • l-alpha-kainic acid
 • l-proline, 3-(carboxymethyl)-4-(1-methylethenyl)-, (3s,4s)-
 • rel-(3r,4r)-3-(carboxymethyl)-4-isopropenyl-d-proline
CAS Number(s)
 • 487-79-6
InChIKey VLSMHEGGTFMBBZ-OOZYFLPDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N