(3α,8α,9R,10R)-6'-Methoxy-10,11-Dihydro-10,11-Epoxycinchonan-9-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H24N2O3
IUPAC Name (s)-(6-methoxy-4-quinolyl)-[(1s,2s,4s,5r)-5-[(2s)-oxiran-2-yl]quinuclidin-2-yl]methanol
Molecular Mass 340.416 g·mol−1
Heat of Formation -201.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.21 ± 1.08 D
Volume 410.98 Å 3
Surface Area 344.65 Å 2
HOMO Energy -8.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.79 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey VLWNILCSAMPQCK-OOXHNLINSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N