(5β)-Androstan-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H30O
IUPAC Name (5r,8s,9s,10s,13s,14s)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 274.441 g·mol−1
Heat of Formation -396.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.72 ± 1.08 D
Volume 367.45 Å 3
Surface Area 290.42 Å 2
HOMO Energy -9.79 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.04 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • y
InChIKey VMNRNUNYBVFVQI-PFFQMSPKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O