(3β,5Alpha,25S)-Spirostan-3,27-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O4
IUPAC Name (3beta,5alpha,25s)-spirostan-3,27-diol
Molecular Mass 432.636 g·mol−1
Heat of Formation -1028.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.10 ± 1.08 D
Volume 550.33 Å 3
Surface Area 423.68 Å 2
HOMO Energy -9.88 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.47 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • barbourgenin
  • spirostan-3,27-diol, (3beta,5alpha,25s)-
  • spirostane-3,27-diol
CAS Number(s)
  • 105815-87-0
InChIKey VMVODFKYINXZDT-PUHUBZITSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O