(3β)-6-(Iodomethyl)Cholest-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H47IO
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-6-(iodomethyl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 526.577 g·mol−1
Heat of Formation -494.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.69 ± 1.08 D
Volume 602.79 Å 3
Surface Area 464.58 Å 2
HOMO Energy -8.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.21 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey VNZIOSXRDKNPQW-ROUDTPAMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O