β-D-Glucopyranuronamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H11NO6
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxamide
Molecular Mass 193.155 g·mol−1
Heat of Formation -1099.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.19 ± 1.08 D
Volume 205.54 Å 3
Surface Area 196.54 Å 2
HOMO Energy -10.49 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.65 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-tetrahydropyrancarboxamide
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxamide
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxamide
  • d-glucuronic acid amide
  • d01791
  • glucuronamide
  • glucuronamide (jan)
  • guronamin
CAS Number(s)
  • 61914-43-0
InChIKey VOIFKEWOFUNPBN-QIUUJYRFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N