γ-Glutamylcysteinylglutamic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C13H21N3O8S
IUPAC Name (2s)-2-[[(2r)-2-[[(4s)-4-amino-4-carboxy-butanoyl]amino]-3-sulfanyl-propanoyl]amino]pentanedioic acid
Molecular Mass 379.386 g·mol−1
Heat of Formation -1543.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.76 ± 1.08 D
Volume 433.88 Å 3
Surface Area 384.31 Å 2
HOMO Energy -9.20 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.62 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s)-2-[[(2r)-2-[[(4s)-4-amino-5-hydroxy-1,5-dioxopentyl]amino]-3-mercapto-1-oxopropyl]amino]pentanedioic acid
  • (2s)-2-[[(2r)-2-[[(4s)-4-amino-5-hydroxy-5-keto-pentanoyl]amino]-3-mercapto-propanoyl]amino]glutaric acid
  • (2s)-2-[[(2r)-2-[[(4s)-4-amino-5-hydroxy-5-oxo-pentanoyl]amino]-3-sulfanyl-propanoyl]amino]pentanedioic acid
InChIKey VTCVNZKPGDAGGZ-FXQIFTODSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N