γ-L-Glutamyl-L-Tyrosine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C14H18N2O6
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1s)-1-carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 310.303 g·mol−1
Heat of Formation -1085.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.52 ± 1.08 D
Volume 369.25 Å 3
Surface Area 303.39 Å 2
HOMO Energy -9.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.40 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s)-2-amino-5-[[(1s)-2-hydroxy-1-(4-hydroxybenzyl)-2-keto-ethyl]amino]-5-keto-valeric acid
  • (2s)-2-amino-5-[[(1s)-2-hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxo-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
  • (2s)-2-amino-5-[[(1s)-2-hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxoethyl]amino]-5-oxopentanoic acid
  • (2s)-2-amino-5-[[(2s)-1-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-propan-2-yl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
  • (2s)-2-amino-5-[[(2s)-1-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
  • gamma-glutamyltyrosine
  • n-l-gamma-glutamyl-l-tyrosine
CAS Number(s)
  • 7432-23-7
InChIKey VVLXCWVSSLFQDS-QWRGUYRKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N