2-(2-{2-[(3β)-Cholest-5-En-3-Yloxy]Ethoxy}Ethoxy)Ethanol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H58O4
IUPAC Name 2-[2-[2-[[(3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]ethoxy]ethoxy]ethanolate
Molecular Mass 518.811 g·mol−1
Heat of Formation 695.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.89 ± 1.08 D
Volume 672.89 Å 3
Surface Area 548.22 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-[2-[2-[[(3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
  • 2-[2-[2-[[(3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
  • 3-tec
  • 3-triethoxycholesterol
  • ethanol, 2-(2-(2-((3beta-cholest-5-en-3-yl)oxy)ethoxy)ethoxy)-
CAS Number(s)
  • 75014-44-7
InChIKey VVUFLQVAKXEWGR-IJXDZZBXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O