3-β-D-Glucosylstigmasterol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H58O6
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(3s,8r,9r,10r,13r,14r,17r)-17-[(e,1r,4s)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hex-2-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 574.831 g·mol−1
Heat of Formation -1397.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.24 ± 1.08 D
Volume 752.59 Å 3
Surface Area 581.04 Å 2
HOMO Energy -9.33 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.12 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey VWDLOXMZIGUBKM-AMHNIKBJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O