4-[7-(β-D-Allopyranosyloxy)-4-Oxo-4H-Chromen-3-Yl]Phenyl β-D-Allopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H30O14
IUPAC Name 7-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-3-[4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxybenzene-2,5,6-triid-1-yl]-5h-chromen-1-ium-5-id-4-one
Molecular Mass 578.519 g·mol−1
Heat of Formation -1124.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.63 ± 1.08 D
Volume 613.48 Å 3
Surface Area 525.0 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4h-1-benzopyran-4-one, 7-(beta-d-glucopyranosyloxy)-3-(4-(beta-d-glucopyranosyloxy)phenyl)-
  • 7-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-[4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]chromen-4-one
  • 7-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-3-[4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxyphenyl]chromen-4-one
  • 7-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-3-[4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxyphenyl]chromone
  • 7-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-3-[4-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]phenyl]-4-chromenone
  • daidzein 4',7-diglucoside
  • daidzein-4,7-diglucoside
CAS Number(s)
  • 53681-67-7
InChIKey VWEWSCDQMVNOJP-IPOZFMEPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O