γ-Linolenic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H30O2
IUPAC Name (6z,9z,12z)-octadeca-6,9,12-trienoic acid
Molecular Mass 278.430 g·mol−1
Heat of Formation -482.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.95 ± 1.08 D
Volume 404.17 Å 3
Surface Area 318.54 Å 2
HOMO Energy -9.65 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.92 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (6,9,12)-linolenic acid
 • (6z,9z,12z)-octadeca-6,9,12-trienoic acid
 • (6z,9z,12z)-octadecatrienoic acid
 • (z,z,z)-6,9,12-octadecatrienoic acid
 • 6(z),9(z),12(z)-octadecatrienoic acid
 • 6,9,12-all-cis-octadecatrienoic acid
 • 6,9,12-octadecatrienoic acid
 • 6,9,12-octadecatrienoic acid, (6z,9z,12z)-
 • 6,9,12-octadecatrienoic acid, (z,z,z)-
 • 6-cis,9-cis,12-cis-octadecatrienoic acid
 • 6z,9z,12z-octadecatrienoic acid
 • acido gamolenico [spanish]
 • acidum gamolenicum [latin]
 • all-cis-6,9,12-octadecatrienoic acid
 • cis,cis,cis,6,9,12-octa-decatrienoic acid-18:3 n6 lithium salt
 • cis,cis,cis-6,9,12-octadecatrienoic acid
 • cis-6, cis-9, cis-12-octadecatrienoic acid
 • cis-6,cis-9,cis-12-octadecatrienoic acid
 • cis-delta(6,9,12)-octadecatrienoic acid
 • efamast
 • epogam
 • gamolenic acid
 • gamolenic acid [ban:inn]
 • ligla
 • lmfa01030141
 • viacutan
CAS Number(s)
 • 506-26-3
InChIKey VZCCETWTMQHEPK-QNEBEIHSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O