(7α)-7,14-Dihydroxyabieta-8,13-Diene-11,12-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H28O4
IUPAC Name (4bs,8as,10r)-1,10-dihydroxy-2-isopropyl-4b,8,8-trimethyl-5,6,7,8a,9,10-hexahydrophenanthrene-3,4-dione
Molecular Mass 332.434 g·mol−1
Heat of Formation -732.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.06 ± 1.08 D
Volume 410.79 Å 3
Surface Area 328.81 Å 2
HOMO Energy -9.39 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.38 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4bs,8as,10r)-1,10-dihydroxy-2-isopropyl-4b,8,8-trimethyl-5,6,7,8a,9,10-hexahydrophenanthrene-3,4-dione
  • (4bs,8as,10r)-1,10-dihydroxy-2-isopropyl-4b,8,8-trimethyl-5,6,7,8a,9,10-hexahydrophenanthrene-3,4-quinone
  • (4bs,8as,10r)-1,10-dihydroxy-4b,8,8-trimethyl-2-propan-2-yl-5,6,7,8a,9,10-hexahydrophenanthrene-3,4-dione
InChIKey WAZYPYJGZYLHHT-JGRMJRGVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O