(1α,14α,16Beta)-20-Ethyl-4-(Hydroxymethyl)-1,16-Dimethoxyaconitane-8,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H37NO5
IUPAC Name 20-ethyl-4-(hydroxymethyl)-1,16-dimethoxyaconitane-8,14-diol
Molecular Mass 407.544 g·mol−1
Heat of Formation -965.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.80 ± 1.08 D
Volume 488.08 Å 3
Surface Area 368.41 Å 2
HOMO Energy -8.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.98 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey WCEASIFXIDFWHE-VHNKBEDGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N