β-D-Mannopyranosylamine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H13NO5
IUPAC Name (2r,3s,4s,5s,6r)-2-amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 179.171 g·mol−1
Heat of Formation -939.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.32 ± 1.08 D
Volume 202.47 Å 3
Surface Area 191.0 Å 2
HOMO Energy -10.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.32 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-amino-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • mannosylamine
CAS Number(s)
  • 7388-99-0
InChIKey WCWOEQFAYSXBRK-RWOPYEJCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N