β-D-Glucopyranosylamine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H13NO5
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 179.171 g·mol−1
Heat of Formation -929.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.42 ± 1.08 D
Volume 203.11 Å 3
Surface Area 193.06 Å 2
HOMO Energy -9.69 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-amino-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • glucopyranosylamine
CAS Number(s)
  • 7284-37-9
InChIKey WCWOEQFAYSXBRK-VFUOTHLCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N