2-(β-D-Ribofuranosyl)Thiazole-4-Carbonitrile

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H10N2O4S
IUPAC Name 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]thiazole-4-carbonitrile
Molecular Mass 242.252 g·mol−1
Heat of Formation -437.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.25 ± 1.08 D
Volume 262.92 Å 3
Surface Area 238.32 Å 2
HOMO Energy -10.04 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.65 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-4-thiazolecarbonitrile
  • 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3-thiazole-4-carbonitrile
  • 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]thiazole-4-carbonitrile
  • 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]thiazole-4-carbonitrile
  • 4-cyanotiazofurin
  • 4-thiazolecarbonitrile, 2-beta-d-ribofuranosyl-
CAS Number(s)
  • 144660-78-6
InChIKey WCYKZVKCGIDDBF-WCTZXXKLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N