(3β,22S,23R)-3,22,23-Trihydroxy-26,29-Epoxystigmasta-5,24(28)-Diene-7,29-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H42O6
IUPAC Name (3s)-4-[(1r,2s,3s)-1,2-dihydroxy-3-[(3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]butyl]-3-methyl-2,3-dihydropyran-6-one
Molecular Mass 486.640 g·mol−1
Heat of Formation -1176.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.14 ± 1.08 D
Volume 598.19 Å 3
Surface Area 448.99 Å 2
HOMO Energy -9.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.67 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey WHYZWKJWWNQRQQ-BJNSZYDNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O