(3β,7Alpha)-7-Aminocholest-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H47NO
IUPAC Name (3s,7s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-7-amino-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 401.668 g·mol−1
Heat of Formation -491.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.31 ± 1.08 D
Volume 554.43 Å 3
Surface Area 438.34 Å 2
HOMO Energy -9.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,7s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-7-amino-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,7s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-7-amino-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
InChIKey WLHQSAYHIOPMMJ-RVOWOUOISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N