α-((4-Chlorobenzylideneamino)Oxy)Isobutyric Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H12ClNO3
IUPAC Name 2-[(e)-(4-chlorophenyl)methyleneamino]oxy-2-methyl-propanoic acid
Molecular Mass 241.671 g·mol−1
Heat of Formation -348.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.71 ± 1.08 D
Volume 277.95 Å 3
Surface Area 264.07 Å 2
HOMO Energy -9.48 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.14 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
  • 2-[(4-chlorobenzylidene)amino]oxy-2-methyl-propionic acid
  • 2-[(4-chlorophenyl)methyleneamino]oxy-2-methyl-propanoic acid
  • 2-[(4-chlorophenyl)methyleneamino]oxy-2-methylpropanoic acid
  • 2-[(4-chlorophenyl)methylideneamino]oxy-2-methyl-propanoic acid
  • 2-[(4-chlorophenyl)methylideneamino]oxy-2-methylpropanoic acid
  • propanoic acid, 2-((((4-chlorophenyl)methylene)amino)oxy)-2-methyl-
  • sgd 8473
  • sgd-8473
CAS Number(s)
  • 59079-16-2
InChIKey WNAGGPRMCVWVNV-NTUHNPAUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O Cl