(8β)-8-[(Methylsulfinyl)Methyl]-6-Propylergoline

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H26N2OS
IUPAC Name (6ar,7s,9r,10as)-9-[[(r)-methylsulfinyl]methyl]-7-propyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4-ium
Molecular Mass 330.488 g·mol−1
Heat of Formation -21.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.27 ± 1.08 D
Volume 409.53 Å 3
Surface Area 346.43 Å 2
HOMO Energy -8.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey WOIHSNDTPKFAJW-APQAJVFDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N