(2α,5Beta,7Beta,9α,10Beta,13α)-4,10,13-Triacetoxy-1,7,9-Trihydroxy-5,20-Epoxytax-11-En-2-Yl Benzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H42O12
IUPAC Name (2alpha,5beta,7beta,9alpha,10beta,13alpha)-4,10,13-triacetoxy-1,7,9-trihydroxy-5,20-epoxytax-11-en-2-yl benzoate
Molecular Mass 630.679 g·mol−1
Heat of Formation 1382.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 21.26 ± 1.08 D
Volume 687.33 Å 3
Surface Area 468.41 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 7,11-methano-1h-cyclodeca(3,4)benz(1,2-b)oxete-4,5,6,9,11,12,12b-heptol, 2a,3,4,4a,5,6,9,10,12,12a-decahydro-4a,8,13,13-tetramethyl-, 6,9,12b-triacetate 12-benzoate, (2ar-(2aalpha,4beta,4abeta,5alpha,6beta,9alpha,11alpha,12alpha,12aalph,12balpha))-
  • 7,9-dideacetyl baccatin vi
  • 7,9-dideacetylbaccatin vi
  • ddabvi
CAS Number(s)
  • 142203-65-4
InChIKey WPPPFZJNKLMYBW-FAEUQDRCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O