(8β)-2-Butyl-6-Methyl-9,10-Didehydroergoline-8-Carboxamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H25N3O
IUPAC Name (6ar,7r,9s)-5-butyl-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4-ium-5-ylium-9-carboxamide
Molecular Mass 323.432 g·mol−1
Heat of Formation -52.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.11 ± 1.08 D
Volume 405.78 Å 3
Surface Area 352.63 Å 2
HOMO Energy -8.29 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.66 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey WPUBLQOZLSDKAF-KPZWWZAWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N