β-D-Fructofuranosyl 6-O-Phosphono-Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H23O14P
IUPAC Name [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
Molecular Mass 422.276 g·mol−1
Heat of Formation -2904.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.03 ± 1.08 D
Volume 433.44 Å 3
Surface Area 328.35 Å 2
HOMO Energy -9.63 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-oxan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]methyl dihydrogen phosphate
  • alpha-d-glucopyranoside,beta-d-fructofuranosyl-6-(dihydrogen phosphate)
  • sucrose-6-phosphate
CAS Number(s)
  • 22372-29-8
InChIKey WQQSIXKPRAUZJL-UGDNZRGBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements P C O H