α-Bromocinnamaldehyde

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H7BrO
IUPAC Name (z)-2-bromo-3-phenyl-prop-2-enal
Molecular Mass 211.055 g·mol−1
Heat of Formation 56.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.06 ± 1.08 D
Volume 199.41 Å 3
Surface Area 193.85 Å 2
HOMO Energy -9.89 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.85 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
 • (z)-2-bromo-3-phenyl-acrolein
 • (z)-2-bromo-3-phenyl-prop-2-enal
 • (z)-2-bromo-3-phenylprop-2-enal
 • 2-bromo-3-phenyl-2-propenal
 • 2-bromo-3-phenyl-acrolein
 • 2-bromo-3-phenyl-prop-2-enal
 • 2-bromo-3-phenylprop-2-enal
 • 2-bromocinnamaldehyde
 • 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl- (9ci)
 • 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl-, (z)-
 • alpha-bromocinnamic aldehyde
 • b 36
 • b 37 (van)
 • bromocinnamal
 • cinnamaldehyde, alpha-bromo-
CAS Number(s)
 • 33603-90-6
InChIKey WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Br