α-L-Gulopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2r,3s,4s,5s,6s)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1158.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.38 ± 1.08 D
Volume 194.35 Å 3
Surface Area 183.42 Å 2
HOMO Energy -10.41 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.35 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5s,6s)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3s,4s,5s,6s)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3s,4s,5s,6s)-6-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • alpha-l-gulose
InChIKey WQZGKKKJIJFFOK-BYIBVSMXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O