β-D-Galactopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1137.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.92 ± 1.08 D
Volume 195.91 Å 3
Surface Area 187.51 Å 2
HOMO Energy -10.41 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.27 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-6-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • beta-d-galactoside
  • beta-d-galactosides
  • gal
  • glb
CAS Number(s)
  • 7296-64-2
InChIKey WQZGKKKJIJFFOK-FPRJBGLDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O