α-D-Mannopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2s,3s,4s,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1151.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.69 ± 1.08 D
Volume 193.94 Å 3
Surface Area 184.85 Å 2
HOMO Energy -10.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3s,4s,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3s,4s,5s,6r)-6-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • alpha-d-man
  • alpha-d-mannose
  • man
CAS Number(s)
  • 29696-75-1
InChIKey WQZGKKKJIJFFOK-PQMKYFCFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O