α-D-Allopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2s,3r,4r,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1146.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.63 ± 1.08 D
Volume 192.33 Å 3
Surface Area 182.26 Å 2
HOMO Energy -10.16 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.86 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4r,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3r,4r,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3r,4r,5s,6r)-6-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • alpha-d-allose
InChIKey WQZGKKKJIJFFOK-UKFBFLRUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O