α-D-Talopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1165.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.22 ± 1.08 D
Volume 191.8 Å 3
Surface Area 179.71 Å 2
HOMO Energy -10.61 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.40 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-6-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
CAS Number(s)
  • 7282-81-7
InChIKey WQZGKKKJIJFFOK-URLGYRAOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O