.β.-D-Glucopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1142.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.90 ± 1.08 D
Volume 197.86 Å 3
Surface Area 189.64 Å 2
HOMO Energy -10.52 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-6-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • beta-d-glucopyranose, anhydrous
  • bgc
CAS Number(s)
  • 108942-17-2
  • 28905-12-6
  • 492-64-8
  • 50986-29-3
  • 53991-51-8
  • 492-61-5
InChIKey WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O