(1β,11β,12Alpha,15β)-1,11,12-Trihydroxy-2,16-Dioxo-11,20-Epoxypicras-3-En-15-Yl (2S)-2-Hydroxy-2-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H34O10
IUPAC Name (1beta,11beta,12alpha,15beta)-1,11,12-trihydroxy-2,16-dioxo-11,20-epoxypicras-3-en-15-yl (2s)-2-hydroxy-2-methylbutanoate
Molecular Mass 494.531 g·mol−1
Heat of Formation -1825.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.29 ± 1.08 D
Volume 552.88 Å 3
Surface Area 407.56 Å 2
HOMO Energy -9.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • glaucarubinone
CAS Number(s)
  • 1259-86-5
InChIKey WRBGCYVAJRRQKP-STDAJNJZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O