(2β,3β,5β,11Alpha,22R)-2,3,11,14,20,22,25-Heptahydroxycholest-7-En-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O8
IUPAC Name (2s,3r,5r,9r,10r,11r,13r,14s,17s)-2,3,11,14-tetrahydroxy-10,13-dimethyl-17-[(1r,2r)-1,2,5-trihydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
Molecular Mass 496.633 g·mol−1
Heat of Formation -1716.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.44 ± 1.08 D
Volume 607.0 Å 3
Surface Area 450.77 Å 2
HOMO Energy -9.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.75 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,5r,9r,10r,11r,13r,14s,17s)-2,3,11,14-tetrahydroxy-10,13-dimethyl-17-[(1r,2r)-1,2,5-trihydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2s,3r,5r,9r,10r,11r,13r,14s,17s)-2,3,11,14-tetrahydroxy-10,13-dimethyl-17-[(1r,2r)-1,2,5-trihydroxy-1,5-dimethylhexyl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2s,3r,5r,9r,10r,11r,13r,14s,17s)-2,3,11,14-tetrahydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2r,3r)-2,3,6-trihydroxy-6-methyl-heptan-2-yl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2s,3r,5r,9r,10r,11r,13r,14s,17s)-2,3,11,14-tetrahydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2r,3r)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
InChIKey WSBAGDDNVWTLOM-XHZKDPLLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O