(3β,17E,23R)-23-Methylergosta-5,17-Dien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H48O
IUPAC Name (3s,8r,9s,10r,13s,14s,17e)-10,13-dimethyl-17-[(3r,4r)-1,3,4,5-tetramethylhexylidene]-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 412.691 g·mol−1
Heat of Formation -500.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.66 ± 1.08 D
Volume 583.61 Å 3
Surface Area 431.54 Å 2
HOMO Energy -8.88 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8r,9s,10r,13s,14s,17e)-10,13-dimethyl-17-[(3r,4r)-1,3,4,5-tetramethylhexylidene]-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8r,9s,10r,13s,14s,17e)-10,13-dimethyl-17-[(4r,5r)-4,5,6-trimethylheptan-2-ylidene]-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • ergosta-5,17(20)-dien-3-ol, 23-methyl-, (3beta,17e,24xi)-
  • sarcosterol
CAS Number(s)
  • 73731-24-5
InChIKey WSMAULFAXOAWSD-PZWGOJMFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O