(-)-β-Pinene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H16
IUPAC Name (1s,5s)-6,6-dimethyl-2-methylene-norpinane
Molecular Mass 136.234 g·mol−1
Heat of Formation 35.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.90 ± 1.08 D
Volume 198.04 Å 3
Surface Area 182.68 Å 2
HOMO Energy -9.51 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (−)-beta-pinene
 • (-)-nopinene
 • (1s)-(−)-beta-pinene
 • (1s,5s)-2(10)-pinene
 • (1s,5s)-6,6-dimethyl-2-methylene-norpinane
 • (1s,5s)-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
 • (1s,5s)-6,6-dimethyl-2-methylenenorpinane
 • (1s,5s)-6,6-dimethyl-2-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane
 • (1s,5s)-7,7-dimethyl-4-methylidene-bicyclo[3.1.1]heptane
 • (1s,5s)-7,7-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane
 • (1s,5s)-pin-2(10)-ene
 • lmpr01020044
CAS Number(s)
 • 18172-67-3
InChIKey WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C