(3β,4β,5Alpha)-19-Hydroxy-4-[(3-O-Sulfo-β-D-Glucopyranosyl)Oxy]Pregn-20-En-3-Yl Hydrogen Sulfate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O14S2
IUPAC Name [(1s,2r)-4-[(1r,3ar,4r,5r,7as)-4-hydroxy-7a-methyl-1-vinyl-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroinden-5-yl]-2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-sulfooxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-cyclohept-3-en-1-yl] hydrogen sulfate; ethylene
Molecular Mass 656.760 g·mol−1
Heat of Formation 1194.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.28 ± 1.08 D
Volume 623.93 Å 3
Surface Area 497.98 Å 2
HOMO Energy -9.79 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey WUJFWRYOPRJJBL-DBWUAWNZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C S O