6β-Hydroxy-4-Androstene-3,17-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H26O3
IUPAC Name (6r,8r,9s,10r,13s,14s)-6-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molecular Mass 302.408 g·mol−1
Heat of Formation -591.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.25 ± 1.08 D
Volume 376.42 Å 3
Surface Area 299.62 Å 2
HOMO Energy -9.88 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6r,8r,9s,10r,13s,14s)-6-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
  • (6r,8r,9s,10r,13s,14s)-6-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-quinone
  • 6-hydroxy-4-androstene-3,17-dione
  • androst-4-ene-3,17-dione, 6-hydroxy-, (6beta)-
CAS Number(s)
  • 63-00-3
InChIKey WVAMBAWFDOYFOD-DQXCSHPPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O