9-(β-L-Lyxofuranosyl)-N,N-Dimethyl-9H-Purin-6-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H17N5O4
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r)-2-[6-(dimethylamino)purine-1,3,7-triium-9-yl]-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 295.294 g·mol−1
Heat of Formation -473.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.32 ± 1.08 D
Volume 329.41 Å 3
Surface Area 295.78 Å 2
HOMO Energy -8.63 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.71 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey WVGPGNPCZPYCLK-WJOUQXRDSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N