(1β,1'β)-6,6',7,12-Tetramethoxy-2,2'-Dimethylberbaman

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C38H42N2O6
IUPAC Name (1beta,1'beta)-6,6',7,12-tetramethoxy-2,2'-dimethylberbaman
Molecular Mass 622.750 g·mol−1
Heat of Formation -550.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.07 ± 1.08 D
Volume 744.25 Å 3
Surface Area 527.41 Å 2
HOMO Energy -8.12 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (+)-isotetrandrine
  • berbaman, 6,6',7,12-tetramethoxy-2,2'-dimethyl-
  • isotetandrine
InChIKey WVTKBKWTSCPRNU-IHLOFXLRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N