(16α)-14,15-Dihydroeburnamenin-14-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H22N2O
IUPAC Name (16alpha)-14,15-dihydroeburnamenin-14-one
Molecular Mass 294.391 g·mol−1
Heat of Formation -31.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.57 ± 1.08 D
Volume 356.61 Å 3
Surface Area 295.29 Å 2
HOMO Energy -8.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.81 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • -
  • 0
  • 1
  • 2
  • 4
  • 6
  • 7
  • c
  • g
  • n
InChIKey WYJAPUKIYAZSEM-OALUTQOASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N