(9α,13α)-4-Hydroxy-3,8-Dimethoxy-8,14-Didehydromorphinan-6,7-Diyl Diacetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H27NO7
IUPAC Name (6beta,7beta,9alpha,13alpha)-4-hydroxy-3,8-dimethoxy-8,14-didehydromorphinan-6,7-diyl diacetate
Molecular Mass 417.452 g·mol−1
Heat of Formation -1138.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.79 ± 1.08 D
Volume 480.92 Å 3
Surface Area 387.53 Å 2
HOMO Energy -8.82 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XAQZCUNTDGRIEM-NEDPJEHSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N