(2β,3β,5Xi,18Alpha)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-Hydroxyolean-12-Ene-23,28-Dioic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H56O11
IUPAC Name (2s,3r,4s,4as,6ar,6bs,8as,12ar,14ar,14br)-2-hydroxy-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-3-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-4,8a-dicarboxylic acid
Molecular Mass 664.823 g·mol−1
Heat of Formation -2302.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.34 ± 1.08 D
Volume 778.04 Å 3
Surface Area 544.44 Å 2
HOMO Energy -9.23 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.68 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XCHARIIIZLLEBL-PDKHTYIFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O