6β-Iodo-3,14-Dihydroxy-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5Alpha-Epoxymorphinan

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H24INO3
IUPAC Name (3r,4r,4as,7r,7ar,12bs)-3-(cyclopropylmethyl)-7-iodo-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 453.314 g·mol−1
Heat of Formation -290.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.09 ± 1.08 D
Volume 428.31 Å 3
Surface Area 337.12 Å 2
HOMO Energy -8.57 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XEXVJJBUTPOPFH-GNUVVZJLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O N