(1β,1'β)-6,6'-Dimethoxy-2,2'-Dimethylberbaman-7,12-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H38N2O6
IUPAC Name (1beta,1'beta)-6,6'-dimethoxy-2,2'-dimethylberbaman-7,12-diol
Molecular Mass 594.697 g·mol−1
Heat of Formation -569.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.87 ± 1.08 D
Volume 705.75 Å 3
Surface Area 515.36 Å 2
HOMO Energy -8.21 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.12 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (+)-obamegine
  • obamegin
CAS Number(s)
  • 479-37-8
InChIKey XGEAUXVPBXUBKN-IZLXSDGUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N