(2α,3Beta,19α)-2,3,19-Trihydroxyolean-12-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O5
IUPAC Name (1s,4ar,6ar,6as,6br,8ar,9s,10r,11r,12ar,14bs)-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,10,11-trioxido-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate
Molecular Mass 488.699 g·mol−1
Heat of Formation -1232.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.34 ± 1.08 D
Volume 610.89 Å 3
Surface Area 436.68 Å 2
HOMO Energy -9.11 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.66 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey XJMYUPJDAFKICJ-YZTGESMESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O