α-D-Fructofuranosyl 6-O-[(2E)-3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)-2-Propenoyl]-α-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H30O14
IUPAC Name (5s)-10-(2-hydroxyethynyl)-2-(oxomethylene)-1,6,11-trioxaspiro[4.7]dodecane-3,4,7,8,9,12-hexone; 4-(3-hydroxyprop-2-ynyl)-3h-furan-2-one
Molecular Mass 518.465 g·mol−1
Heat of Formation -2425.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.62 ± 1.08 D
Volume 572.07 Å 3
Surface Area 456.1 Å 2
HOMO Energy -8.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.69 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (e)-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)acrylic acid [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methyl ester
  • (e)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]methyl ester
  • 6'-o-feruloylsucrose
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-oxan-2-yl]methyl (e)-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)prop-2-enoate
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl (e)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methyl (e)-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)prop-2-enoate
CAS Number(s)
  • 118230-77-6
InChIKey XMBZZLUIFFOAHR-HNDQWBAUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O