(5α,7α)-17-(3-Fluoropropyl)-7-(2-Hydroxy-2-Propanyl)-6-Methoxy-18,19-Dihydro-4,5-Epoxy-6,14-Ethenomorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H34FNO4
IUPAC Name (5alpha,7alpha)-17-(3-fluoropropyl)-7-(2-hydroxy-2-propanyl)-6-methoxy-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
Molecular Mass 431.540 g·mol−1
Heat of Formation -859.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.44 ± 1.08 D
Volume 512.98 Å 3
Surface Area 389.21 Å 2
HOMO Energy -8.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XNKPKLJCHQDNQO-AEXPAKOBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O F