(3β,5β)-3-[(2,6-Dideoxy-3-O-Methyl-β-D-Arabino-Hexopyranosyl)Oxy]-5,14-Dihydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O8
IUPAC Name 3-[(3s,5s,8r,9s,10r,13r,14s,17r)-5,14-dihydroxy-3-[(2r,4r,5r,6r)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-10,13-dimethyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2h-furan-5-one
Molecular Mass 534.681 g·mol−1
Heat of Formation -1618.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.59 ± 1.08 D
Volume 645.15 Å 3
Surface Area 492.81 Å 2
HOMO Energy -10.01 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.67 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XRWQBDJPMXRDOQ-ZVXDPGNRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O